Πολιτική κατά της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία

Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση Περιστατικών Διακρίσεων, Βίας και Παρενόχλησης στο χώρο Εργασίας

1.1 Οι αρχές και οι δεσμεύσεις: Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εργασία

Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η αρχή των ίσων ευκαιριών διέπει όλες τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης SWEET CORNER, διασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει το σεβασμό, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και που αποδέχεται και ενσωματώνει τη διαφορετικότητα. Η επιχείρησή μας αναγνωρίζει την ευθύνη για ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει το σεβασμό και την παροχή ίσων ευκαιριών μέσω της θεσμοθετημένης Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αναδεικνύει τις αρχές και τις αξίες και περιγράφει τις επιθυμητές συμπεριφορές ώστε οι εργαζόμενοι να επιδεικνύουν σεβασμό, ήθος και αντικειμενικότητα προς τους συναδέλφους τους και να ενθαρρύνουν με τη στάση τους ανάλογες συμπεριφορές.

1.2 Δήλωση Μηδενικής Ανοχής σε κάθε μορφή Βίας και Παρενόχλησης στην εργασία

Η επιχείρηση SWEET CORNER δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι απαγορεύεται κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, και εκφράζει τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση και εξάλειψή της. Επίσης δεσμεύεται να παραλαμβάνει, διερευνά και διαχειρίζεται κάθε σχετική καταγγελία επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

1.3 Σκοπός και Πεδίο εφαρμογής

Η επιχείρηση SWEET CORNER τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Σκοπός της πολιτικής είναι και η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών και επιλογών, η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Η SWEET CORNER δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο, εργαζόμενο, συνεργάτη, προμηθευτή, πελάτη, επισκέπτη που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν. Περιλαμβάνει τους/τις εργαζόμενους/ες που απασχολούνται στα καταστήματα (και στα γραφεία της εταιρίας) ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων μέσω τρίτων παροχών υπηρεσιών, καθώς και άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εθελοντών και εργαζόμενων των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, καθώς και άτομα που αιτούνται εργασία.

1.4 Ορισμοί

Α. Βία και Παρενόχληση

Σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, βία στην εργασία θεωρείται οποιοδήποτε περιστατικό όπου ένα άτομο δέχεται προσβολές, απειλές ή επίθεση κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, την υγεία, την ευεξία ή την εργασιακή του απόδοση. Καλύπτει προσβολές, απειλές, σωματικές ή ψυχολογικές επιθέσεις, οι οποίες ασκούνται από άτομα εντός και εκτός του Οργανισμού εναντίον ενός ατόμου στο χώρο εργασίας. Ενδέχεται ακόμα να υπάρχει φυλετική ή σεξουαλική διάσταση στη βία.

Ως παρενόχληση στο χώρο εργασίας ορίζεται η επαναλαμβανόμενη, αδικαιολόγητη συμπεριφορά προς έναν εργαζόμενο/η ή μια ομάδα εργαζομένων, με κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά του/της. Αδικαιολόγητη συμπεριφορά ορίζεται εκείνη κατά την οποία ένας εργαζόμενος/η, θεωρεί ως δυσμενή μεταχείριση, ταπείνωση, υπονόμευση, αναλογιζόμενος/η το σύνολο των συνθηκών που επικρατούν στο εργασιακό του/της περιβάλλον. Μεταξύ των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια περιλαμβάνεται ο κίνδυνος για την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζόμενων. Παρενόχληση μπορεί να συνιστά η επιθετική συμπεριφορά, τόσο λεκτική, όσο και σωματική, καθώς και λιγότερο εμφανείς ενέργειες όπως η υποτίμηση του εργασιακού αντικειμένου ενός/μιας εργαζόμενου/ης ή η κοινωνική του/της απομόνωση στο χώρο εργασίας. Η παρενόχληση ενέχει συχνά το στοιχείο της αθέμιτης χρήσης ή κατάχρησης εξουσίας, από την οποία τα θύματα ενδέχεται να αδυνατούν να προστατευθούν. Η έννοια της παρενόχλησης μπορεί να περιλαμβάνει σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή και οικονομική βλάβη για το θύμα. Στην παρενόχληση λόγω φύλου νοούνται οι εκφάνσεις συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος (Ν.3896/ΦΕΚ 207/8.12.2010) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4443/2016. Οι μορφές αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά του φύλου.

Ειδικότερα ως σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, που περιλαμβάνει ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις και κάθε ανεπιθύμητη σωματική, λεκτική ή ψυχολογική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης. Ενδεικτικά συμπεριφορές που αφορούν σε βία και παρενόχληση κάθε είδους στον εργασιακό χώρο περιλαμβάνουν:

 • λεκτική βία όπως υβριστικά, προσβλητικά σχόλια
 • απειλές κάθε είδους
 • υποτιμητική, προσβλητική ή ταπεινωτική συμπεριφορά
 • διαδικτυακός εκφοβισμός
 • συστηματικός αποκλεισμός ενός ατόμου από συναντήσεις της ομάδας εργασίας του
 • σωματική βία και παρενόχληση με χειρονομίες (αγγίγματα, τσιμπήματα, σπρωξίματα
 • αντεκδίκηση ή εκφοβισμό για αναφορά ή απειλή αναφοράς
 • σεξουαλική παρενόχληση
 • οπτικές μορφές παρενόχλησης όπως φωτογραφίες με υποτιμητική βάση προς τον
  Παραλήπτη
 • προσφορά παροχών (π.χ. εργασιακή εξέλιξη) ως αντάλλαγμα για σεξουαλική πράξη
 • διάδοση κακόβουλων σχολίων ή προσβολή προς κάποιον λόγω διακρίσεων (ενδεικτικά λόγω
 • σεξουαλικά υπονοούμενα κ.α.

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά των απαγορευμένων πράξεων που εμπίπτουν στους ορισμούς της βίας και της παρενόχλησης. Στο πλαίσιο αυτό και για αποφυγή παρανοήσεων ή/και παρερμηνειών κατά την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής, διευκρινίζεται ότι δεν συνιστούν συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης εκείνες που βρίσκονται εντός των ορίων του διευθυντικού δικαιώματος και αφορούν στην εποπτεία του/της εργαζόμενου/ης, την αξιολόγηση της εργασιακής του/της απόδοσης και την εν γένει εργασιακή του/της παρουσία.

Β. Χώρος Εργασίας

Ως χώρος εργασίας ορίζεται κάθε τόπος όπου ο/η εργαζόμενος/η παρέχει εργασία, κάνει διάλειμμα σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, στις μετακινήσεις προς και από την εργασία, στα επαγγελματικά ταξίδια, στους εκπαιδευτικούς χώρους, στις κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Η SWEET CORNER δεσμεύεται σε κάθε περίπτωση ότι θα αξιολογεί και εφόσον αποδεικνύεται ως αξιόπιστο θα διερευνά κάθε περιστατικό που γίνεται αποδέκτης.

1.5 Μέτρα πρόληψης για την εξάλειψη περιστατικών Βίας & Παρενόχλησης

A. Κανάλια Επικοινωνίας & Ενημέρωσης

Η επιχείρηση SWEET CORNER αναγνωρίζει ότι η βία και η παρενόχληση μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική ευεξία των ατόμων – θυμάτων. Αναγνωρίζει ότι περιστατικά βίας και παρενόχλησης μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερα ποσοστά απουσίας από την εργασία, σε μείωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στα άτομα – αποδέκτες της παρενόχλησης, αλλά και στους άλλους/ες εργαζόμενους/ες, οι οποίοι υφίστανται το βαρύ ψυχοκοινωνικό κλίμα στο εργασιακό περιβάλλον. Για αυτό η SWEET CORNER φροντίζει και διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την επικοινωνία, την ενημέρωση και την εκπαίδευση μέσα από διαφορετικά κανάλια. Συγκεκριμένα, για την επίτευξη της αμφίδρομης επαφής σε όλα τα επίπεδα, παρέχει σε όλους τους/τις εργαζόμενους/ες πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και ενημέρωσης, στα οποία συγκαταλέγονται:

 • Ο διαδικτυακός ιστότοπος της επιχείρησης,
 • Η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προσωπικού της επιχείρησης,
 • η επικοινωνία με τους ειδικούς ρόλους (Ιατρός Εργασίας)
 • η Δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με την διοίκηση μέσω email ή τηλεφώνου

Β. Προαιρετικές αρχικές ενέργειες αντιμετώπισης περιστατικών βίας και παρενόχλησης πριν την προσφυγή στα προαναφερθέντα κανάλια επικοινωνίας

Οι εργαζόμενοι/ες ενθαρρύνονται να ενημερώνονται από τα κανάλια ενημέρωσης αναφορικά με τις Πολιτικές και Διαδικασίες της επιχείρησης. Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος/η στην επιχείρηση SWEET CORNER με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, πιστεύει ότι υπόκειται οποιαδήποτε μορφή βίας ή παρενόχλησης και επιθυμεί μία αντιμετώπιση του περιστατικού, δύναται να ακολουθήσει τα κατωτέρω περιγραφόμενα βήματα πριν την προσφυγή στο κανάλι επικοινωνίας της SWEET CORNER.

 • Ζητά από το άτομο (ή τα άτομα) που δημιουργεί το πρόβλημα να σταματήσει.
 • Υποβάλλει τη δυσαρέσκειά του γραπτώς στο άτομο που προκαλεί το πρόβλημα
 • Συζητά το πρόβλημα με τους προϊσταμένους του υποκαταστήματος που εργάζεται ή με στέλεχος του HR.

1.6 Πρόσωπο Αναφοράς και Στοιχεία Επικοινωνίας

Για κάθε πληροφορία, διευκρίνιση, ερώτημα αναφορικά με την παρούσα Πολιτική οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο πρόσωπο αναφοράς ο οποίος είναι ο Υπεύθυνος Προσωπικού της επιχείρησης SWEET CORNER κ. Χιωτάκης Ε. Παναγίωτης ( τηλ. Επικοινωνίας 28210 57757 (εσωτ 16) ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sweetcornerbakerycafe.gr, με διακριτό τίτλο στο θέμα: Βία και Παρενόχληση στην Εργασία.

Πολιτική Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών για Περιστατικά Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία

2.1 Σύστημα Υποδοχής και Διαχείρισης επώνυμων και ανώνυμων αναφορών

Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος πιστεύει ότι έχει υποστεί περιστατικό βίας ή/και κάθε μορφή παρενόχλησης ή έχει διαπιστώσει μια τέτοια συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, η SWEET CORNER ενθαρρύνει την υποβολή επώνυμων και ανώνυμων αναφορών. Βασική και απαράβατη αρχή είναι η προστασία της ανωνυμίας και της αρχής της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των ατόμων που υποβάλλουν τέτοιες αναφορές / καταγγελίες και η διασφάλιση της μη διακύβευσης της παρούσας θέσης τους και της μελλοντικής επαγγελματικής τους εξέλιξης. Κάθε εργαζόμενος που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας μπορεί να ενημερώσει / καταγγείλει κάποιο περιστατικό βίας και παρενόχλησης, χρησιμοποιώντας ένα από τα παρακάτω κανάλια.

 • μέσω αλληλογραφίας στην διεύθυνση Σαραντάκη, Περιβόλια 731 00 με Επωνυμία παραλήπτη “Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής SWEET CORNER”
 • μέσω e-mail στην διεύθυνση e-mail ” info@sweetcornerbakerycafe.gr “, στην οποία έχει πρόσβαση αποκλειστικά ο Υπεύθυνος Προσωπικού επιχείρησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε άλλος/η εργαζόμενος/η της επιχείρησης παραλάβει τέτοιου είδους αναφορά, θα πρέπει να την καταγράψει και άμεσα να την αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) “info@sweetcornerbakerycafe.gr” είτε να την εσωκλείσει σε φάκελο και να τον αποστείλει στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση με χρέωση παραλήπτη (της επιχείρησης). Οι εργαζόμενοι/ες χρειάζεται να ενθαρρύνονται να διατηρούν σημειώσεις για όλα τα περιστατικά και τις ενέργειες που έχουν γίνει για να σταματήσουν τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης. Σε περίπτωση προφορικής αναφοράς, ο καταγγέλλων προτρέπεται να προωθήσει εγγράφως και με λεπτομέρειες την αναφορά του σύμφωνα με την πολιτική και τη διαδικασία που περιγράφετε παραπάνω. Επίσης, στην περίπτωση ανώνυμης αναφοράς, ο καταγγέλλων προτρέπεται επιπλέον να την προωθήσει επώνυμα. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται η δέσμευση της επιχείρησης SWEET CORNER για προστασία της ανωνυμίας και της αρχής της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του καταγγέλλοντα, καθώς και η διασφάλιση της μη διακύβευσης της παρούσας θέσης του και της μελλοντικής επαγγελματικής του εξέλιξης.

2.2 Αξιολόγηση εμπιστευτικών αναφορών

Την αξιολόγηση των εμπιστευτικών αναφορών των εργαζομένων και τρίτων που αφορούν την επιχείρηση SWEET CORNER θα αναλάβει ο Υπεύθυνος Προσωπικού της επιχείρησης σε συνεργασία και διαβούλευση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης .

2.3 Προσωρινά Μέτρα υπέρ του Καταγγέλλοντος

Η επιχείρηση SWEET CORNER λαμβάνει, εφόσον απαιτείται και κατόπιν συμφωνίας με το καταγγέλλον πρόσωπο, μέτρα για να το προστατεύσει, μέχρι την πλήρη διερεύνηση της καταγγελίας/αναφοράς. Ενδεικτικά μέτρα περιλαμβάνουν τη χορήγηση στον καταγγέλλοντα ειδικής αδείας μετ’ αποδοχών ή απασχόληση με τηλεργασία ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων του ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα εργασίας ή υποκατάστημα.

2.4 Προστασία από πράξεις αντιποίνων

Η επιχείρηση SWEET CORNER δεσμεύεται να προστατεύσει τους εργαζόμενους/ες oι οποίοι καλή τη πίστη πραγματοποίησαν αναφορά, από τυχόν πράξεις αντιποίνων σύμφωνα με το «Πλαίσιο Προστασίας Εργαζομένων από πιθανές πράξεις αντιποίνων σε καταγγελία». Η SWEET CORNER δε θα προβεί ποτέ σε αντίποινα ούτε θα επιτρέψει να υπάρξουν αντίποινα κατά του καταγγέλλοντος σε περιστατικό βίας ή παρενόχλησης. Ειδικότερα, απαγορεύεται κάθε δυσμενής μεταχείριση του καταγγέλλοντος, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν.3896/2010. Καταγγελία ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση είναι άκυρη, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 3896/2010 για περιστατικό βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4, όπως ορίζονται στο Β.1 του παρόντος (Οι αρχές και οι δεσμεύσεις).

2.5 Κυρώσεις εις Βάρος του Καταγγελλόμενου

Στην περίπτωση επιβεβαίωσης των καταγγελιών για παραβίαση των αρχών της Πολιτικής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση Περιστατικών Βίας και Παρενόχλησης στο χώρο Εργασίας, λαμβάνονται από τη διοίκηση της επιχείρησης τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τα προαναφερθέντα όπως ορίζονται στο 1.1 του παρόντος (Οι αρχές και οι δεσμεύσεις). Συγκεκριμένα λαμβάνονται τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, του ωραρίου, του τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας, καθώς και τις πειθαρχικές ποινές όπως ορίζονται κατά σειρά προτεραιότητας ή ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος περιλαμβάνουν:

 • Προφορική παρατήρηση
 • Γραπτή παρατήρηση
 • Γραπτή επίπληξη
 • Προσωρινή παύση από την εργασία έως 3 μήνες, χωρίς αποδοχές
 • Λύση εργασιακής σχέσης

2.6 Δικαιώματα Θιγόμενων Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται παράλληλα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα κάθε εργαζόμενου/ης σε επίπεδο αστικής και ποινικής νομοθεσίας, αλλά και τα δικαιώματα υποβολής καταγγελίας ενώπιον των αρχών της αρμόδιας Ελεγκτικής αρχής. Συγκεκριμένα κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα :

 • Να υποβάλει καταγγελία εντός της επιχείρησης μέσα από τα διαθέσιμα κανάλια.
 • Να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας στην Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών στο 1555 και στη Τηλεφωνική Γραμμή Καταγγελιών ΣΕΠΕ 15512
 • Να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη , email: press@synigoros.gr, 213 1306 600
 • Η SWEET CORNER επίσης δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.

2.6 Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση της Πολιτικής

Η SWEET CORNER δεσμεύεται να αξιολογεί την παρούσα κατά τρόπο συνεπή με τις απαιτήσεις των ισχυόντων νόμων και κανονισμών, φροντίζοντας τη συνεχή ενημέρωσή της για τις σχετικές εξελίξεις. Η SWEET CORNER οφείλει να αναρτήσει την παρούσα πολιτική και στην ιστοσελίδα της sweetcornerbakerycafe.gr προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι εργαζόμενοι/ες.